Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.8988Xu/1 lượt 0.8988Xu/1 lượt 0.8988Xu/1 lượt 1.0668Xu/1 lượt 1.3188xu/1 lượt
1.46055Xu/1 lượt 1.46055Xu/1 lượt 1.46055Xu/1 lượt 1.73355Xu/1 lượt 2.14305xu/1 lượt
0.8988Xu/1 lượt 0.8988Xu/1 lượt 0.8988Xu/1 lượt 1.0668Xu/1 lượt 1.3188xu/1 lượt
1.7976Xu/1 lượt 1.7976Xu/1 lượt 1.7976Xu/1 lượt 2.1336Xu/1 lượt 2.6376xu/1 lượt
0.8988Xu/1 lượt 0.8988Xu/1 lượt 0.8988Xu/1 lượt 1.0668Xu/1 lượt 1.3188xu/1 lượt
0.78645Xu/1 lượt 0.78645Xu/1 lượt 0.78645Xu/1 lượt 0.93345Xu/1 lượt 1.15395xu/1 lượt
4.494Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 5.334Xu/1 lượt 6.594xu/1 lượt
2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.667Xu/1 lượt 3.297xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.667Xu/1 lượt 3.297xu/1 lượt
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
4.494Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 4.494Xu/1 lượt 5.334Xu/1 lượt 6.594xu/1 lượt
3.3705Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 4.0005Xu/1 lượt 4.9455xu/1 lượt
6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 8.001Xu/1 lượt 9.891xu/1 lượt
6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 8.001Xu/1 lượt 9.891xu/1 lượt
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
5.6175Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 6.6675Xu/1 lượt 8.2425xu/1 lượt
2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.667Xu/1 lượt 3.297xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
44.94Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 53.34Xu/1 lượt 65.94xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
44.94Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 53.34Xu/1 lượt 65.94xu/1 lượt
17.976Xu/1 lượt 17.976Xu/1 lượt 17.976Xu/1 lượt 21.336Xu/1 lượt 26.376xu/1 lượt
78.645Xu/1 lượt 78.645Xu/1 lượt 78.645Xu/1 lượt 93.345Xu/1 lượt 115.395xu/1 lượt
50.5575Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 60.0075Xu/1 lượt 74.1825xu/1 lượt
49.434Xu/1 lượt 49.434Xu/1 lượt 49.434Xu/1 lượt 58.674Xu/1 lượt 72.534xu/1 lượt
33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 40.005Xu/1 lượt 49.455xu/1 lượt
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
15.9216Xu/1 lượt 15.9216Xu/1 lượt 15.9216Xu/1 lượt 18.8976Xu/1 lượt 23.3616xu/1 lượt
8.025Xu/1 lượt 8.025Xu/1 lượt 8.025Xu/1 lượt 9.525Xu/1 lượt 11.775xu/1 lượt
13.4499Xu/1 lượt 13.4499Xu/1 lượt 13.4499Xu/1 lượt 15.9639Xu/1 lượt 19.7349xu/1 lượt
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
224.7Xu/1 lượt 224.7Xu/1 lượt 224.7Xu/1 lượt 266.7Xu/1 lượt 329.7xu/1 lượt
168.525Xu/1 lượt 168.525Xu/1 lượt 168.525Xu/1 lượt 200.025Xu/1 lượt 247.275xu/1 lượt
89.88Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 106.68Xu/1 lượt 131.88xu/1 lượt
112.35Xu/1 lượt 112.35Xu/1 lượt 112.35Xu/1 lượt 133.35Xu/1 lượt 164.85xu/1 lượt
202.23Xu/1 lượt 202.23Xu/1 lượt 202.23Xu/1 lượt 240.03Xu/1 lượt 296.73xu/1 lượt
7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 9.3345Xu/1 lượt 11.5395xu/1 lượt
561.75Xu/1 lượt 561.75Xu/1 lượt 561.75Xu/1 lượt 666.75Xu/1 lượt 824.25xu/1 lượt
337.05Xu/1 lượt 337.05Xu/1 lượt 337.05Xu/1 lượt 400.05Xu/1 lượt 494.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
89.88Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 106.68Xu/1 lượt 131.88xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.175Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 66.675Xu/1 lượt 82.425xu/1 lượt
112.35Xu/1 lượt 112.35Xu/1 lượt 112.35Xu/1 lượt 133.35Xu/1 lượt 164.85xu/1 lượt
337.05Xu/1 lượt 337.05Xu/1 lượt 337.05Xu/1 lượt 400.05Xu/1 lượt 494.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
28.0875Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 33.3375Xu/1 lượt 41.2125xu/1 lượt
17.976Xu/1 lượt 17.976Xu/1 lượt 17.976Xu/1 lượt 21.336Xu/1 lượt 26.376xu/1 lượt
19.0995Xu/1 lượt 19.0995Xu/1 lượt 19.0995Xu/1 lượt 22.6695Xu/1 lượt 28.0245xu/1 lượt
14.6055Xu/1 lượt 14.6055Xu/1 lượt 14.6055Xu/1 lượt 17.3355Xu/1 lượt 21.4305xu/1 lượt
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
44.94Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 44.94Xu/1 lượt 53.34Xu/1 lượt 65.94xu/1 lượt
21.9457Xu/1 lượt 21.9457Xu/1 lượt 21.9457Xu/1 lượt 26.0477Xu/1 lượt 32.2007xu/1 lượt
26.8998Xu/1 lượt 26.8998Xu/1 lượt 26.8998Xu/1 lượt 31.9278Xu/1 lượt 39.4698xu/1 lượt
20.5226Xu/1 lượt 20.5226Xu/1 lượt 20.5226Xu/1 lượt 24.3586Xu/1 lượt 30.1126xu/1 lượt
28.3122Xu/1 lượt 28.3122Xu/1 lượt 28.3122Xu/1 lượt 33.6042Xu/1 lượt 41.5422xu/1 lượt
28.3122Xu/1 lượt 28.3122Xu/1 lượt 28.3122Xu/1 lượt 33.6042Xu/1 lượt 41.5422xu/1 lượt
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1011.15Xu/1 lượt 1011.15Xu/1 lượt 1011.15Xu/1 lượt 1200.15Xu/1 lượt 1483.65xu/1 lượt
1348.2Xu/1 lượt 1348.2Xu/1 lượt 1348.2Xu/1 lượt 1600.2Xu/1 lượt 1978.2xu/1 lượt
1460.55Xu/1 lượt 1460.55Xu/1 lượt 1460.55Xu/1 lượt 1733.55Xu/1 lượt 2143.05xu/1 lượt
1572.9Xu/1 lượt 1572.9Xu/1 lượt 1572.9Xu/1 lượt 1866.9Xu/1 lượt 2307.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 40.005Xu/1 lượt 49.455xu/1 lượt
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
21.3465Xu/1 lượt 21.3465Xu/1 lượt 21.3465Xu/1 lượt 25.3365Xu/1 lượt 31.3215xu/1 lượt
8.988Xu/1 lượt 8.988Xu/1 lượt 8.988Xu/1 lượt 10.668Xu/1 lượt 13.188xu/1 lượt
13.482Xu/1 lượt 13.482Xu/1 lượt 13.482Xu/1 lượt 16.002Xu/1 lượt 19.782xu/1 lượt
6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 8.001Xu/1 lượt 9.891xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51.681Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 61.341Xu/1 lượt 75.831xu/1 lượt
12.3585Xu/1 lượt 12.3585Xu/1 lượt 12.3585Xu/1 lượt 14.6685Xu/1 lượt 18.1335xu/1 lượt
15.729Xu/1 lượt 15.729Xu/1 lượt 15.729Xu/1 lượt 18.669Xu/1 lượt 23.079xu/1 lượt
26.964Xu/1 lượt 26.964Xu/1 lượt 26.964Xu/1 lượt 32.004Xu/1 lượt 39.564xu/1 lượt
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
7.7896Xu/1 lượt 7.7896Xu/1 lượt 7.7896Xu/1 lượt 9.2456Xu/1 lượt 11.4296xu/1 lượt
11.6737Xu/1 lượt 11.6737Xu/1 lượt 11.6737Xu/1 lượt 13.8557Xu/1 lượt 17.1287xu/1 lượt
13.0326Xu/1 lượt 13.0326Xu/1 lượt 13.0326Xu/1 lượt 15.4686Xu/1 lượt 19.1226xu/1 lượt
0.235935Xu/1 lượt 0.235935Xu/1 lượt 0.235935Xu/1 lượt 0.280035Xu/1 lượt 0.346185xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 8.001Xu/1 lượt 9.891xu/1 lượt
16.8525Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 20.0025Xu/1 lượt 24.7275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
13.482Xu/1 lượt 13.482Xu/1 lượt 13.482Xu/1 lượt 16.002Xu/1 lượt 19.782xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 35.0012Xu/1 lượt 43.2692xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
61.7925Xu/1 lượt 61.7925Xu/1 lượt 61.7925Xu/1 lượt 73.3425Xu/1 lượt 90.6675xu/1 lượt
94.374Xu/1 lượt 94.374Xu/1 lượt 94.374Xu/1 lượt 112.014Xu/1 lượt 138.474xu/1 lượt
660.618Xu/1 lượt 660.618Xu/1 lượt 660.618Xu/1 lượt 784.098Xu/1 lượt 969.318xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
94.374Xu/1 lượt 94.374Xu/1 lượt 94.374Xu/1 lượt 112.014Xu/1 lượt 138.474xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.3335Xu/1 lượt 1.6485xu/1 lượt
1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.3335Xu/1 lượt 1.6485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.964Xu/1 lượt 26.964Xu/1 lượt 26.964Xu/1 lượt 32.004Xu/1 lượt 39.564xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.3335Xu/1 lượt 1.6485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
67.41Xu/1 lượt 67.41Xu/1 lượt 67.41Xu/1 lượt 80.01Xu/1 lượt 98.91xu/1 lượt
61.7925Xu/1 lượt 61.7925Xu/1 lượt 61.7925Xu/1 lượt 73.3425Xu/1 lượt 90.6675xu/1 lượt
7.5221Xu/1 lượt 7.5221Xu/1 lượt 7.5221Xu/1 lượt 8.9281Xu/1 lượt 11.0371xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 8.001Xu/1 lượt 9.891xu/1 lượt
7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 9.3345Xu/1 lượt 11.5395xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2654.2741Xu/1 lượt 2654.2741Xu/1 lượt 2654.2741Xu/1 lượt 3150.4001Xu/1 lượt 3894.5891xu/1 lượt
2654.2741Xu/1 lượt 2654.2741Xu/1 lượt 2654.2741Xu/1 lượt 3150.4001Xu/1 lượt 3894.5891xu/1 lượt
2654.2741Xu/1 lượt 2654.2741Xu/1 lượt 2654.2741Xu/1 lượt 3150.4001Xu/1 lượt 3894.5891xu/1 lượt
2654.2741Xu/1 lượt 2654.2741Xu/1 lượt 2654.2741Xu/1 lượt 3150.4001Xu/1 lượt 3894.5891xu/1 lượt
412.8916Xu/1 lượt 412.8916Xu/1 lượt 412.8916Xu/1 lượt 490.0676Xu/1 lượt 605.8316xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5898.375Xu/1 lượt 5898.375Xu/1 lượt 5898.375Xu/1 lượt 7000.875Xu/1 lượt 8654.625xu/1 lượt
11059.4558Xu/1 lượt 11059.4558Xu/1 lượt 11059.4558Xu/1 lượt 13126.6438Xu/1 lượt 16227.4258xu/1 lượt
4954.635Xu/1 lượt 4954.635Xu/1 lượt 4954.635Xu/1 lượt 5880.735Xu/1 lượt 7269.885xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
57.2985Xu/1 lượt 57.2985Xu/1 lượt 57.2985Xu/1 lượt 68.0085Xu/1 lượt 84.0735xu/1 lượt
75.2745Xu/1 lượt 75.2745Xu/1 lượt 75.2745Xu/1 lượt 89.3445Xu/1 lượt 110.4495xu/1 lượt
38.199Xu/1 lượt 38.199Xu/1 lượt 38.199Xu/1 lượt 45.339Xu/1 lượt 56.049xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 40.005Xu/1 lượt 49.455xu/1 lượt
31.458Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 31.458Xu/1 lượt 37.338Xu/1 lượt 46.158xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.0223Xu/1 lượt 2.0223Xu/1 lượt 2.0223Xu/1 lượt 2.4003Xu/1 lượt 2.9673xu/1 lượt
1.68525Xu/1 lượt 1.68525Xu/1 lượt 1.68525Xu/1 lượt 2.00025Xu/1 lượt 2.47275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.3081Xu/1 lượt 7.3081Xu/1 lượt 7.3081Xu/1 lượt 8.6741Xu/1 lượt 10.7231xu/1 lượt
6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 8.001Xu/1 lượt 9.891xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 9.3345Xu/1 lượt 11.5395xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 6.741Xu/1 lượt 8.001Xu/1 lượt 9.891xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.667Xu/1 lượt 3.297xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 9.3345Xu/1 lượt 11.5395xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
98.868Xu/1 lượt 98.868Xu/1 lượt 98.868Xu/1 lượt 117.348Xu/1 lượt 145.068xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.3705Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 4.0005Xu/1 lượt 4.9455xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.3705Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 3.3705Xu/1 lượt 4.0005Xu/1 lượt 4.9455xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1444.5Xu/1 lượt 1444.5Xu/1 lượt 1444.5Xu/1 lượt 1714.5Xu/1 lượt 2119.5xu/1 lượt
1444.5Xu/1 lượt 1444.5Xu/1 lượt 1444.5Xu/1 lượt 1714.5Xu/1 lượt 2119.5xu/1 lượt
2675Xu/1 lượt 2675Xu/1 lượt 2675Xu/1 lượt 3175Xu/1 lượt 3925xu/1 lượt
1979.5Xu/1 lượt 1979.5Xu/1 lượt 1979.5Xu/1 lượt 2349.5Xu/1 lượt 2904.5xu/1 lượt
4280Xu/1 lượt 4280Xu/1 lượt 4280Xu/1 lượt 5080Xu/1 lượt 6280xu/1 lượt
8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 10160Xu/1 lượt 12560xu/1 lượt
12840Xu/1 lượt 12840Xu/1 lượt 12840Xu/1 lượt 15240Xu/1 lượt 18840xu/1 lượt
16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 19050Xu/1 lượt 23550xu/1 lượt
5350Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 6350Xu/1 lượt 7850xu/1 lượt
8025Xu/1 lượt 8025Xu/1 lượt 8025Xu/1 lượt 9525Xu/1 lượt 11775xu/1 lượt
3210Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3810Xu/1 lượt 4710xu/1 lượt
3210Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3810Xu/1 lượt 4710xu/1 lượt
3210Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3810Xu/1 lượt 4710xu/1 lượt
4280Xu/1 lượt 4280Xu/1 lượt 4280Xu/1 lượt 5080Xu/1 lượt 6280xu/1 lượt
8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 10160Xu/1 lượt 12560xu/1 lượt
16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 19050Xu/1 lượt 23550xu/1 lượt
8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 10160Xu/1 lượt 12560xu/1 lượt
4815Xu/1 lượt 4815Xu/1 lượt 4815Xu/1 lượt 5715Xu/1 lượt 7065xu/1 lượt
6420Xu/1 lượt 6420Xu/1 lượt 6420Xu/1 lượt 7620Xu/1 lượt 9420xu/1 lượt
37450Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 44450Xu/1 lượt 54950xu/1 lượt
321Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 321Xu/1 lượt 381Xu/1 lượt 471xu/1 lượt
8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 10160Xu/1 lượt 12560xu/1 lượt
5350Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 6350Xu/1 lượt 7850xu/1 lượt
10700Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 12700Xu/1 lượt 15700xu/1 lượt
26750Xu/1 lượt 26750Xu/1 lượt 26750Xu/1 lượt 31750Xu/1 lượt 39250xu/1 lượt
16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 19050Xu/1 lượt 23550xu/1 lượt
4886.69Xu/1 lượt 4886.69Xu/1 lượt 4886.69Xu/1 lượt 5800.09Xu/1 lượt 7170.19xu/1 lượt
1177Xu/1 lượt 1177Xu/1 lượt 1177Xu/1 lượt 1397Xu/1 lượt 1727xu/1 lượt
2140Xu/1 lượt 2140Xu/1 lượt 2140Xu/1 lượt 2540Xu/1 lượt 3140xu/1 lượt
26750Xu/1 lượt 26750Xu/1 lượt 26750Xu/1 lượt 31750Xu/1 lượt 39250xu/1 lượt
37450Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 44450Xu/1 lượt 54950xu/1 lượt
58850Xu/1 lượt 58850Xu/1 lượt 58850Xu/1 lượt 69850Xu/1 lượt 86350xu/1 lượt
12840Xu/1 lượt 12840Xu/1 lượt 12840Xu/1 lượt 15240Xu/1 lượt 18840xu/1 lượt
19260Xu/1 lượt 19260Xu/1 lượt 19260Xu/1 lượt 22860Xu/1 lượt 28260xu/1 lượt
18190Xu/1 lượt 18190Xu/1 lượt 18190Xu/1 lượt 21590Xu/1 lượt 26690xu/1 lượt
37450Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 37450Xu/1 lượt 44450Xu/1 lượt 54950xu/1 lượt
8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 8560Xu/1 lượt 10160Xu/1 lượt 12560xu/1 lượt
16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 19050Xu/1 lượt 23550xu/1 lượt
10700Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 12700Xu/1 lượt 15700xu/1 lượt
3210Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3210Xu/1 lượt 3810Xu/1 lượt 4710xu/1 lượt
5350Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 6350Xu/1 lượt 7850xu/1 lượt
10700Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 12700Xu/1 lượt 15700xu/1 lượt
16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 19050Xu/1 lượt 23550xu/1 lượt
5350Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 5350Xu/1 lượt 6350Xu/1 lượt 7850xu/1 lượt
10700Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 10700Xu/1 lượt 12700Xu/1 lượt 15700xu/1 lượt
16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 16050Xu/1 lượt 19050Xu/1 lượt 23550xu/1 lượt
2140Xu/1 lượt 2140Xu/1 lượt 2140Xu/1 lượt 2540Xu/1 lượt 3140xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.6175Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 6.6675Xu/1 lượt 8.2425xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
16.8525Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 20.0025Xu/1 lượt 24.7275xu/1 lượt
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
11.8021Xu/1 lượt 11.8021Xu/1 lượt 11.8021Xu/1 lượt 14.0081Xu/1 lượt 17.3171xu/1 lượt
35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 42.0116Xu/1 lượt 51.9356xu/1 lượt
17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 21.0058Xu/1 lượt 25.9678xu/1 lượt
20.223Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 20.223Xu/1 lượt 24.003Xu/1 lượt 29.673xu/1 lượt
17.976Xu/1 lượt 17.976Xu/1 lượt 17.976Xu/1 lượt 21.336Xu/1 lượt 26.376xu/1 lượt
41.5695Xu/1 lượt 41.5695Xu/1 lượt 41.5695Xu/1 lượt 49.3395Xu/1 lượt 60.9945xu/1 lượt
28.0875Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 33.3375Xu/1 lượt 41.2125xu/1 lượt
21.2395Xu/1 lượt 21.2395Xu/1 lượt 21.2395Xu/1 lượt 25.2095Xu/1 lượt 31.1645xu/1 lượt
28.0875Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 28.0875Xu/1 lượt 33.3375Xu/1 lượt 41.2125xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24.717Xu/1 lượt 24.717Xu/1 lượt 24.717Xu/1 lượt 29.337Xu/1 lượt 36.267xu/1 lượt
129.7696Xu/1 lượt 129.7696Xu/1 lượt 129.7696Xu/1 lượt 154.0256Xu/1 lượt 190.4096xu/1 lượt
100.2697Xu/1 lượt 100.2697Xu/1 lượt 100.2697Xu/1 lượt 119.0117Xu/1 lượt 147.1247xu/1 lượt
117.9675Xu/1 lượt 117.9675Xu/1 lượt 117.9675Xu/1 lượt 140.0175Xu/1 lượt 173.0925xu/1 lượt
96.7387Xu/1 lượt 96.7387Xu/1 lượt 96.7387Xu/1 lượt 114.8207Xu/1 lượt 141.9437xu/1 lượt
84.2625Xu/1 lượt 84.2625Xu/1 lượt 84.2625Xu/1 lượt 100.0125Xu/1 lượt 123.6375xu/1 lượt
89.88Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 89.88Xu/1 lượt 106.68Xu/1 lượt 131.88xu/1 lượt
43.8165Xu/1 lượt 43.8165Xu/1 lượt 43.8165Xu/1 lượt 52.0065Xu/1 lượt 64.2915xu/1 lượt
165.1545Xu/1 lượt 165.1545Xu/1 lượt 165.1545Xu/1 lượt 196.0245Xu/1 lượt 242.3295xu/1 lượt
51.681Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 61.341Xu/1 lượt 75.831xu/1 lượt
50.5575Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 50.5575Xu/1 lượt 60.0075Xu/1 lượt 74.1825xu/1 lượt
51.681Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 51.681Xu/1 lượt 61.341Xu/1 lượt 75.831xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.0707805Xu/1 lượt 0.0707805Xu/1 lượt 0.0707805Xu/1 lượt 0.0840105Xu/1 lượt 0.1038555xu/1 lượt
0.0825826Xu/1 lượt 0.0825826Xu/1 lượt 0.0825826Xu/1 lượt 0.0980186Xu/1 lượt 0.1211726xu/1 lượt
4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 5.6007Xu/1 lượt 6.9237xu/1 lượt
2.3647Xu/1 lượt 2.3647Xu/1 lượt 2.3647Xu/1 lượt 2.8067Xu/1 lượt 3.4697xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.175Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 66.675Xu/1 lượt 82.425xu/1 lượt
516.81Xu/1 lượt 516.81Xu/1 lượt 516.81Xu/1 lượt 613.41Xu/1 lượt 758.31xu/1 lượt
522.4275Xu/1 lượt 522.4275Xu/1 lượt 522.4275Xu/1 lượt 620.0775Xu/1 lượt 766.5525xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 9.3345Xu/1 lượt 11.5395xu/1 lượt
7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 7.8645Xu/1 lượt 9.3345Xu/1 lượt 11.5395xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.400175Xu/1 lượt 1.730925xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 6.9977Xu/1 lượt 8.6507xu/1 lượt
17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 21.0058Xu/1 lượt 25.9678xu/1 lượt
9.4374Xu/1 lượt 9.4374Xu/1 lượt 9.4374Xu/1 lượt 11.2014Xu/1 lượt 13.8474xu/1 lượt
4.1302Xu/1 lượt 4.1302Xu/1 lượt 4.1302Xu/1 lượt 4.9022Xu/1 lượt 6.0602xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8.2604Xu/1 lượt 8.2604Xu/1 lượt 8.2604Xu/1 lượt 9.8044Xu/1 lượt 12.1204xu/1 lượt
58.9891Xu/1 lượt 58.9891Xu/1 lượt 58.9891Xu/1 lượt 70.0151Xu/1 lượt 86.5541xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 4.2037Xu/1 lượt 5.1967xu/1 lượt
24.717Xu/1 lượt 24.717Xu/1 lượt 24.717Xu/1 lượt 29.337Xu/1 lượt 36.267xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
41.2913Xu/1 lượt 41.2913Xu/1 lượt 41.2913Xu/1 lượt 49.0093Xu/1 lượt 60.5863xu/1 lượt
21.2395Xu/1 lượt 21.2395Xu/1 lượt 21.2395Xu/1 lượt 25.2095Xu/1 lượt 31.1645xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 6.9977Xu/1 lượt 8.6507xu/1 lượt
33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 40.005Xu/1 lượt 49.455xu/1 lượt
5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 6.9977Xu/1 lượt 8.6507xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.1115Xu/1 lượt 10.1115Xu/1 lượt 10.1115Xu/1 lượt 12.0015Xu/1 lượt 14.8365xu/1 lượt
7.0834Xu/1 lượt 7.0834Xu/1 lượt 7.0834Xu/1 lượt 8.4074Xu/1 lượt 10.3934xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.400175Xu/1 lượt 1.730925xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.400175Xu/1 lượt 1.730925xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.400175Xu/1 lượt 1.730925xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 11.235Xu/1 lượt 13.335Xu/1 lượt 16.485xu/1 lượt
5.6175Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 5.6175Xu/1 lượt 6.6675Xu/1 lượt 8.2425xu/1 lượt
2.3647Xu/1 lượt 2.3647Xu/1 lượt 2.3647Xu/1 lượt 2.8067Xu/1 lượt 3.4697xu/1 lượt
7.0834Xu/1 lượt 7.0834Xu/1 lượt 7.0834Xu/1 lượt 8.4074Xu/1 lượt 10.3934xu/1 lượt
1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.179675Xu/1 lượt 1.400175Xu/1 lượt 1.730925xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 40.005Xu/1 lượt 49.455xu/1 lượt
16.8525Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 16.8525Xu/1 lượt 20.0025Xu/1 lượt 24.7275xu/1 lượt
35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 42.0116Xu/1 lượt 51.9356xu/1 lượt
20.0518Xu/1 lượt 20.0518Xu/1 lượt 20.0518Xu/1 lượt 23.7998Xu/1 lượt 29.4218xu/1 lượt
25.9582Xu/1 lượt 25.9582Xu/1 lượt 25.9582Xu/1 lượt 30.8102Xu/1 lượt 38.0882xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.667Xu/1 lượt 3.297xu/1 lượt
2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.667Xu/1 lượt 3.297xu/1 lượt
2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.667Xu/1 lượt 3.297xu/1 lượt
0.56175Xu/1 lượt 0.56175Xu/1 lượt 0.56175Xu/1 lượt 0.66675Xu/1 lượt 0.82425xu/1 lượt
35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 42.0116Xu/1 lượt 51.9356xu/1 lượt
11.8021Xu/1 lượt 11.8021Xu/1 lượt 11.8021Xu/1 lượt 14.0081Xu/1 lượt 17.3171xu/1 lượt
5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 6.9977Xu/1 lượt 8.6507xu/1 lượt
1.7695125Xu/1 lượt 1.7695125Xu/1 lượt 1.7695125Xu/1 lượt 2.1002625Xu/1 lượt 2.5963875xu/1 lượt
3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 4.2037Xu/1 lượt 5.1967xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
112.35Xu/1 lượt 112.35Xu/1 lượt 112.35Xu/1 lượt 133.35Xu/1 lượt 164.85xu/1 lượt
337.05Xu/1 lượt 337.05Xu/1 lượt 337.05Xu/1 lượt 400.05Xu/1 lượt 494.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
211.218Xu/1 lượt 211.218Xu/1 lượt 211.218Xu/1 lượt 250.698Xu/1 lượt 309.918xu/1 lượt
261.7755Xu/1 lượt 261.7755Xu/1 lượt 261.7755Xu/1 lượt 310.7055Xu/1 lượt 384.1005xu/1 lượt
312.333Xu/1 lượt 312.333Xu/1 lượt 312.333Xu/1 lượt 370.713Xu/1 lượt 458.283xu/1 lượt
361.767Xu/1 lượt 361.767Xu/1 lượt 361.767Xu/1 lượt 429.387Xu/1 lượt 530.817xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.23585Xu/1 lượt 1.23585Xu/1 lượt 1.23585Xu/1 lượt 1.46685Xu/1 lượt 1.81335xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.3335Xu/1 lượt 1.6485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.3335Xu/1 lượt 1.6485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 6.9977Xu/1 lượt 8.6507xu/1 lượt
2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.247Xu/1 lượt 2.667Xu/1 lượt 3.297xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.6769Xu/1 lượt 30.6769Xu/1 lượt 30.6769Xu/1 lượt 36.4109Xu/1 lượt 45.0119xu/1 lượt
33.0309Xu/1 lượt 33.0309Xu/1 lượt 33.0309Xu/1 lượt 39.2049Xu/1 lượt 48.4659xu/1 lượt
35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 42.0116Xu/1 lượt 51.9356xu/1 lượt
17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 21.0058Xu/1 lượt 25.9678xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
323.568Xu/1 lượt 323.568Xu/1 lượt 323.568Xu/1 lượt 384.048Xu/1 lượt 474.768xu/1 lượt
783.0795Xu/1 lượt 783.0795Xu/1 lượt 783.0795Xu/1 lượt 929.4495Xu/1 lượt 1149.0045xu/1 lượt
505.575Xu/1 lượt 505.575Xu/1 lượt 505.575Xu/1 lượt 600.075Xu/1 lượt 741.825xu/1 lượt
141.561Xu/1 lượt 141.561Xu/1 lượt 141.561Xu/1 lượt 168.021Xu/1 lượt 207.711xu/1 lượt
176.9566Xu/1 lượt 176.9566Xu/1 lượt 176.9566Xu/1 lượt 210.0326Xu/1 lượt 259.6466xu/1 lượt
294.9241Xu/1 lượt 294.9241Xu/1 lượt 294.9241Xu/1 lượt 350.0501Xu/1 lượt 432.7391xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
47.187Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 56.007Xu/1 lượt 69.237xu/1 lượt
54.2704Xu/1 lượt 54.2704Xu/1 lượt 54.2704Xu/1 lượt 64.4144Xu/1 lượt 79.6304xu/1 lượt
44.833Xu/1 lượt 44.833Xu/1 lượt 44.833Xu/1 lượt 53.213Xu/1 lượt 65.783xu/1 lượt
47.187Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 56.007Xu/1 lượt 69.237xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
294.9241Xu/1 lượt 294.9241Xu/1 lượt 294.9241Xu/1 lượt 350.0501Xu/1 lượt 432.7391xu/1 lượt
561.75Xu/1 lượt 561.75Xu/1 lượt 561.75Xu/1 lượt 666.75Xu/1 lượt 824.25xu/1 lượt
337.05Xu/1 lượt 337.05Xu/1 lượt 337.05Xu/1 lượt 400.05Xu/1 lượt 494.55xu/1 lượt
146.055Xu/1 lượt 146.055Xu/1 lượt 146.055Xu/1 lượt 173.355Xu/1 lượt 214.305xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
213.465Xu/1 lượt 213.465Xu/1 lượt 213.465Xu/1 lượt 253.365Xu/1 lượt 313.215xu/1 lượt
1250.4555Xu/1 lượt 1250.4555Xu/1 lượt 1250.4555Xu/1 lượt 1484.1855Xu/1 lượt 1834.7805xu/1 lượt
1403.8186Xu/1 lượt 1403.8186Xu/1 lượt 1403.8186Xu/1 lượt 1666.2146Xu/1 lượt 2059.8086xu/1 lượt
3008.1766Xu/1 lượt 3008.1766Xu/1 lượt 3008.1766Xu/1 lượt 3570.4526Xu/1 lượt 4413.8666xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
33.0309Xu/1 lượt 33.0309Xu/1 lượt 33.0309Xu/1 lượt 39.2049Xu/1 lượt 48.4659xu/1 lượt
33.0309Xu/1 lượt 33.0309Xu/1 lượt 33.0309Xu/1 lượt 39.2049Xu/1 lượt 48.4659xu/1 lượt
38.9266Xu/1 lượt 38.9266Xu/1 lượt 38.9266Xu/1 lượt 46.2026Xu/1 lượt 57.1166xu/1 lượt
9.4374Xu/1 lượt 9.4374Xu/1 lượt 9.4374Xu/1 lượt 11.2014Xu/1 lượt 13.8474xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 4.2037Xu/1 lượt 5.1967xu/1 lượt
2.9532Xu/1 lượt 2.9532Xu/1 lượt 2.9532Xu/1 lượt 3.5052Xu/1 lượt 4.3332xu/1 lượt
5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 6.9977Xu/1 lượt 8.6507xu/1 lượt
2.3647Xu/1 lượt 2.3647Xu/1 lượt 2.3647Xu/1 lượt 2.8067Xu/1 lượt 3.4697xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 35.0012Xu/1 lượt 43.2692xu/1 lượt
29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 35.0012Xu/1 lượt 43.2692xu/1 lượt
25.9582Xu/1 lượt 25.9582Xu/1 lượt 25.9582Xu/1 lượt 30.8102Xu/1 lượt 38.0882xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
23.5935Xu/1 lượt 23.5935Xu/1 lượt 23.5935Xu/1 lượt 28.0035Xu/1 lượt 34.6185xu/1 lượt
35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 42.0116Xu/1 lượt 51.9356xu/1 lượt
17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 21.0058Xu/1 lượt 25.9678xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.1235Xu/1 lượt 1.3335Xu/1 lượt 1.6485xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
38.9266Xu/1 lượt 38.9266Xu/1 lượt 38.9266Xu/1 lượt 46.2026Xu/1 lượt 57.1166xu/1 lượt
38.9266Xu/1 lượt 38.9266Xu/1 lượt 38.9266Xu/1 lượt 46.2026Xu/1 lượt 57.1166xu/1 lượt
41.2913Xu/1 lượt 41.2913Xu/1 lượt 41.2913Xu/1 lượt 49.0093Xu/1 lượt 60.5863xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
70.7805Xu/1 lượt 70.7805Xu/1 lượt 70.7805Xu/1 lượt 84.0105Xu/1 lượt 103.8555xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.3465Xu/1 lượt 21.3465Xu/1 lượt 21.3465Xu/1 lượt 25.3365Xu/1 lượt 31.3215xu/1 lượt
20.33Xu/1 lượt 20.33Xu/1 lượt 20.33Xu/1 lượt 24.13Xu/1 lượt 29.83xu/1 lượt
22.363Xu/1 lượt 22.363Xu/1 lượt 22.363Xu/1 lượt 26.543Xu/1 lượt 32.813xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1685.25Xu/1 lượt 1685.25Xu/1 lượt 1685.25Xu/1 lượt 2000.25Xu/1 lượt 2472.75xu/1 lượt
449.4Xu/1 lượt 449.4Xu/1 lượt 449.4Xu/1 lượt 533.4Xu/1 lượt 659.4xu/1 lượt
561.75Xu/1 lượt 561.75Xu/1 lượt 561.75Xu/1 lượt 666.75Xu/1 lượt 824.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10111.5Xu/1 lượt 10111.5Xu/1 lượt 10111.5Xu/1 lượt 12001.5Xu/1 lượt 14836.5xu/1 lượt
7078.05Xu/1 lượt 7078.05Xu/1 lượt 7078.05Xu/1 lượt 8401.05Xu/1 lượt 10385.55xu/1 lượt
5055.75Xu/1 lượt 5055.75Xu/1 lượt 5055.75Xu/1 lượt 6000.75Xu/1 lượt 7418.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
35.952Xu/1 lượt 35.952Xu/1 lượt 35.952Xu/1 lượt 42.672Xu/1 lượt 52.752xu/1 lượt
56.175Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 56.175Xu/1 lượt 66.675Xu/1 lượt 82.425xu/1 lượt
80.892Xu/1 lượt 80.892Xu/1 lượt 80.892Xu/1 lượt 96.012Xu/1 lượt 118.692xu/1 lượt
64.8848Xu/1 lượt 64.8848Xu/1 lượt 64.8848Xu/1 lượt 77.0128Xu/1 lượt 95.2048xu/1 lượt
38.9266Xu/1 lượt 38.9266Xu/1 lượt 38.9266Xu/1 lượt 46.2026Xu/1 lượt 57.1166xu/1 lượt
33.0309Xu/1 lượt 33.0309Xu/1 lượt 33.0309Xu/1 lượt 39.2049Xu/1 lượt 48.4659xu/1 lượt
47.187Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 56.007Xu/1 lượt 69.237xu/1 lượt
253.6328Xu/1 lượt 253.6328Xu/1 lượt 253.6328Xu/1 lượt 301.0408Xu/1 lượt 372.1528xu/1 lượt
182.8523Xu/1 lượt 182.8523Xu/1 lượt 182.8523Xu/1 lượt 217.0303Xu/1 lượt 268.2973xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 5.6007Xu/1 lượt 6.9237xu/1 lượt
0.3539025Xu/1 lượt 0.3539025Xu/1 lượt 0.3539025Xu/1 lượt 0.4200525Xu/1 lượt 0.5192775xu/1 lượt
7.0834Xu/1 lượt 7.0834Xu/1 lượt 7.0834Xu/1 lượt 8.4074Xu/1 lượt 10.3934xu/1 lượt
11.8021Xu/1 lượt 11.8021Xu/1 lượt 11.8021Xu/1 lượt 14.0081Xu/1 lượt 17.3171xu/1 lượt
1.7695125Xu/1 lượt 1.7695125Xu/1 lượt 1.7695125Xu/1 lượt 2.1002625Xu/1 lượt 2.5963875xu/1 lượt
3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 4.2037Xu/1 lượt 5.1967xu/1 lượt
0.47187Xu/1 lượt 0.47187Xu/1 lượt 0.47187Xu/1 lượt 0.56007Xu/1 lượt 0.69237xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 5.8957Xu/1 lượt 6.9977Xu/1 lượt 8.6507xu/1 lượt
4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 5.6007Xu/1 lượt 6.9237xu/1 lượt
4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 5.6007Xu/1 lượt 6.9237xu/1 lượt
4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 5.6007Xu/1 lượt 6.9237xu/1 lượt
4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 4.7187Xu/1 lượt 5.6007Xu/1 lượt 6.9237xu/1 lượt
3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 3.5417Xu/1 lượt 4.2037Xu/1 lượt 5.1967xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.8021Xu/1 lượt 11.8021Xu/1 lượt 11.8021Xu/1 lượt 14.0081Xu/1 lượt 17.3171xu/1 lượt
17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 21.0058Xu/1 lượt 25.9678xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
79.7685Xu/1 lượt 79.7685Xu/1 lượt 79.7685Xu/1 lượt 94.6785Xu/1 lượt 117.0435xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 33.705Xu/1 lượt 40.005Xu/1 lượt 49.455xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
47.187Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 47.187Xu/1 lượt 56.007Xu/1 lượt 69.237xu/1 lượt
29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 35.0012Xu/1 lượt 43.2692xu/1 lượt
41.2913Xu/1 lượt 41.2913Xu/1 lượt 41.2913Xu/1 lượt 49.0093Xu/1 lượt 60.5863xu/1 lượt
23.5935Xu/1 lượt 23.5935Xu/1 lượt 23.5935Xu/1 lượt 28.0035Xu/1 lượt 34.6185xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
294.9241Xu/1 lượt 294.9241Xu/1 lượt 294.9241Xu/1 lượt 350.0501Xu/1 lượt 432.7391xu/1 lượt
35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 35.3956Xu/1 lượt 42.0116Xu/1 lượt 51.9356xu/1 lượt
29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 29.4892Xu/1 lượt 35.0012Xu/1 lượt 43.2692xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 22.47Xu/1 lượt 26.67Xu/1 lượt 32.97xu/1 lượt
0.47187Xu/1 lượt 0.47187Xu/1 lượt 0.47187Xu/1 lượt 0.56007Xu/1 lượt 0.69237xu/1 lượt
0.47187Xu/1 lượt 0.47187Xu/1 lượt 0.47187Xu/1 lượt 0.56007Xu/1 lượt 0.69237xu/1 lượt
0.0082604Xu/1 lượt 0.0082604Xu/1 lượt 0.0082604Xu/1 lượt 0.0098044Xu/1 lượt 0.0121204xu/1 lượt
0.0589891Xu/1 lượt 0.0589891Xu/1 lượt 0.0589891Xu/1 lượt 0.0700151Xu/1 lượt 0.0865541xu/1 lượt
0.0082604Xu/1 lượt 0.0082604Xu/1 lượt 0.0082604Xu/1 lượt 0.0098044Xu/1 lượt 0.0121204xu/1 lượt
0.0082604Xu/1 lượt 0.0082604Xu/1 lượt 0.0082604Xu/1 lượt 0.0098044Xu/1 lượt 0.0121204xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
23.5935Xu/1 lượt 23.5935Xu/1 lượt 23.5935Xu/1 lượt 28.0035Xu/1 lượt 34.6185xu/1 lượt
58.9891Xu/1 lượt 58.9891Xu/1 lượt 58.9891Xu/1 lượt 70.0151Xu/1 lượt 86.5541xu/1 lượt
17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 21.0058Xu/1 lượt 25.9678xu/1 lượt
0816.086.555
Nhắn tin qua Facebook Groups Zalo SMS: 0816.086.555